Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2012

gegenwelt
Eurazja jest moim imperium,
Rzucam miliony na ołtarz śmierci,
Ofiaruję Ci życie milionów,
Moja władza nad tobą jest mi droższa, aniżeli tysiące trupów,
Aniżeli miliony losów ciężkich,
Aniżeli niekończący się ból.

Eurazja jest moją słabością,
Eurazja jest moją obsesją.
Gińcie, dzieci Ordy, w imię celu wielkiego,
W imię Buta Eurazji!
Gińcie za Ordę!

— ATW
Reposted fromdesinteressement desinteressement
gegenwelt
Jednakże najpiękniejszym, najczystszym i najwznioślejszym aktem buntu, kwintesencją rewolty przeciw Systemowi, będzie dla mnie zawsze czyn szaleńca, który rozrywa się bombą w przepełnionym supermarkecie, pociągając wraz z sobą w otchłań śmierci trzy tysiące bezmyślnych dzieci Systemu.
— Bogdan Herburt Kozieł
Reposted fromdesinteressement desinteressement
gegenwelt
gegenwelt
gegenwelt
gegenwelt
gegenwelt
7600 27cf
gegenwelt
4537 338d
gegenwelt
1149 0d85
Reposted fromdesinteressement desinteressement
gegenwelt
kicia-kocia.
gegenwelt
gegenwelt
6379 acfb
Reposted fromdaises daises viadesinteressement desinteressement
gegenwelt
8135 3206
Reposted frombearded bearded viaspinningZoetrope spinningZoetrope
gegenwelt
6937 aa9a 500
umiem programować xD
Reposted fromYoruni Yoruni viaspinningZoetrope spinningZoetrope
gegenwelt
8515 4ed2
Reposted fromdoedeer doedeer viaspinningZoetrope spinningZoetrope
gegenwelt
they mad
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaacv acv
gegenwelt
"Znamiennym jest to, że amerykańska symbolika narodowa jest pełna złowieszczych elementów. Statua Wolności jest obrazem greckiego bóstwa piekielnego – Hekate, a jej pochodnia, użycza ludności światła w nocy, sugerując, że jest to kraj ciemności. Znak dolara ( $ ) kopiuje kolumny herkulesa, na których, według starożytnych Greków, kończy się śródziemnomorska strefa możliwa do zamieszkania, poza którą leży świat oceanicznego piekła – ziemia tytanów, demonów, która zatonęła z powodu swojej dumy, materializmu i korupcji, Atlantyda; ale zamiast inskrypcji 'Nec plus ultra' ('Nic poza tym'), która znalazła się na egidzie, oprawie kolumn, Amerykanie umieścili inskrypcję 'Plus ultra' ('Coś poza'), co stanowi zerwanie, a więc symboliczny sprzeciw i moralne uzasadnienie konstrukcji piekielnej cywilizacji. Masońska piramida w rękach Stanów Zjednoczonych jest pozbawiona szczytu, co oznacza społeczeństwo bez wertykalnej hierarchii, odcięte od swojego niebiańskiego źródła."

Manifest Globalnego Sojuszu Rewolucyjnego: http://xportal.pl/?p=1268
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaacv acv
gegenwelt
Reposted frommajesty majesty viaacv acv
gegenwelt
1261 3236
Reposted fromWeks Weks viaacv acv
gegenwelt
5918 6610
free candy
Reposted fromczinok czinok viaacv acv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl